زیبایی را در نگاههایمان جاری کنیم و در لبخند هایمان ...

VIP Services

»VIP Services    
شما ميتوانيد درمان و خدمات دندانپزشكيتان را دوست داشته باشيد.
قصد ما ازاين برنامه ارايه ي خدمات خاص متناسب با خواسته ي بيمارانمان است تا درمان ( و مراجعه به دندانپزشك) صرفا يك عمل از سر اجبار و ناخوشايند نباشد.
 
خدمات قابل ارايه  براي كارتهاي سبز عبارتند از:

١: شما براي تنظيم زمان حضورتان اولويت خواهيد داشت
٢:از پاركينگ اختصاصي برخوردار خواهيد بود
٣:يك جلسه براي ارايه كليه طرح درمانهاي ممكن و انتخاب طرح درمان متناسب با مورد شما در نظر گرفته ميشود
٤: شما ميتوانيد با توجه به نيازتان زمان كمتر درمان در هر جلسه يا تعداد جلسات كمتر را انتخاب كنيد

خدمات قابل ارايه براي كارتهاي طلايي  علاوه بر موارد فوق عبارتند از:

١:شما ميتوانيد از ست وسايل و مواد اختصاصي كه صرفا براي شما در نظر گرفته شده استفاده كنيد
٢:ميتوانيد تصوير درمان نهاييتان را پيش از شروع درمان روي LCD مشاهده كنيد
٣:در زمان انتظار و حين درمان اين امكان خاص را خواهيد داشت كه موسيقي يا فيلم دلخواهتان را انتخاب كنيد و در طي زمان حضور و درمان از آن لذت ببريد.
 ٤:پس از پروسه ي درمانيتان ميتوانيد از ماساژ تخصصي صورت توسط متخصصين ماساژ اين كلينيك بهره مند شويد

زیر مجموعه ها