زیبایی را در نگاههایمان جاری کنیم و در لبخند هایمان ...

ارتودنسی کودکان چیست؟


 ارتودنسی کودکان

وظيفه دندانها
عبارت است از جويدن، تأمين زيبايي، تكلم و وظيفه

دندانهاي شيري

بر موارد مذكور، راهنمايي رويش

دندانهاي دائمي

كودك مي‌باشد. بنابراين جهت برآورده شدن اهداف فوق حفظ سلامت دندانهاي ضروري است. از عواملي كه اين سلامتي را مختل مي‌كند، مي‌توان به پوسيدگي‌هاي دنداني، از دست دادن زودرس دندان، كشيدن دندان (شيري-دائمي)، دندان فك جوش و ضربه هاي دنداني اشاره كرد.

والدين براي افزايش رشد فك كودكان به آنان غذاهاي سفت بدهند تا در بزرگسالي كمتر نياز به ارتودنسي پيدا كنند. غذا هر چه سفت‌تر باشد، موجب رشد بيشتر فك كودكان مي‌شود اين در حاليست كه رژيم غذايي كودكان در حال حاضر بسيار نرم شده و تنقلات آنان به نرمي پفك و بستني است. مادران به كودكان غذاهاي سفت نمي‌دهند. به عنوان نمونه سيب‌زميني را به صورت پوره به فرزندان خود مي‌خورانند. در حال حاضر بيشتر غذاهاي كودكان مكشي است تا جويدني. در اين شرايط فك كودكان به اندازه كافي رشد نمي‌كند و عضلات آنها قوي نمي‌شود. در حال حاضر مدت زمان ارتودنسي در موارد خفيف به 10 تا 12 ماه و در موارد شديد بين يك سال و چهارماه و تا يك سال و شش ماه كاهش يافته است. اين در حاليست كه پيش از اين دو تا سه سال

ارتودنسي

به طول مي‌انجاميد و همين امر موجب افزايش احتمال پوسيدگي دندان‌ها مي‌شد. از دست دادن هر دندان شيري به عنوان يك واحد، مي‌تواند سبب نامرتب شدن و تغيير رابطه صحيح دندانهاي دائمي گردد. جهت پيشگيري از اين مشكلات بايد فضاي دندان مزبور را حفظ كرد. اين امر توسط كاربرد فضا نگهدارنده امكانپذير خواهد بود.

فضا نگهدارنده‌ها دو نوع ثابت و متحرك هستند كه بنابر صلاحديد دندانپزشك كودكان بر حسب نياز كودك به كار برده مي‌شوند. در برخي موارد مي‌توان فضاي بي‌دنداني را بوسيله دندان جايگزين نمود كه در عين حال تأمين عمل جويدن يا زيبايي كودك را نيز بعهده خواهد داشت.

در صورت عدم كاربرد فضا نگهدارنده دندانهاي مجاور به طرف فضاي بي‌دنداني حركت كرده، سبب اختلال در رابطه صحيح دندانها و كاهش فضا براي رويش دندان دائمي جانشين و در نتيجه بر هم خوردن نظم سيستم دندانهاي دائمي خواهند شد. در چنين وضعيتي بايد در سنين پايين‌تر از دستگاههاي خاصي كه جهت ايجاد و بازسازي فضا بكار مي‌رود، استفاده نمود بنابه اين كاربرد به موقع فضا نگهدارنده مي‌توان موقعيت دندانهاي مجاور و كل سيستم را ثابت نگهداشت و حتي در كودكاني كه پتانسيل مشكلات ارتودنسي دارند از تشديد آن پيشگيري نمود.

برخي عادات دهاني نيز مي‌تواند در دراز مدت سبب ايجاد ناهنجاري‌هاي دنداني-فكي گردد. از آن جمله مي‌توان به مواردي چون مكيدن انگشت يا انگشتان، جويدن و قرار دادن اشياء خارجي بين دندانها، موفقيت نامتعارف زبان (Tongue Thrust)، دندان قروچه (Bruxism) تنفس دهاني و جويدن گونه يا زبان اشاره كرد. در طي چنين عاداتي، نيروهاي نامتعارف سبب بر هم خوردن نظم سيستم دنداني- فكي مي‌شود در صورت ادامه آن نياز به درمانهاي پيچيده ارتودنسي خواهد بود. بنابراين لازم است پس از مشاهده با

دندانپزشك

كودكان در جهت درمان و پيشگيري از تشديد آن اقدام گردد.

زیر مجموعه ها