زیبایی را در نگاههایمان جاری کنیم و در لبخند هایمان ...

استریل و تجهیزات


استریلیزاسیون

:


اصل اول یک فضای درمانی است و مهمترین وظیفه ی ما ایجاد اعتماد مقابل است. کلیه ی مراحل

استریلیزاسیون

با دقت وطبق استانداردهای جهانی انجام می گیرد و شما می توانید تمام مراحل را مشاهده و پی جویی کنید.

تجهیزات :

با استفاده از بهترین و مدرنترین تجهیزات روز دنیا و مواد مصرفی از معتبر ترین برندهای آمریکایی و آلمانی  فضای اعتماد، آرامش و اطمینان را به شما هدیه می دهیم.
  • استفاده از امکانات و تجهیزات فوق مدرن برای

    استریلیزاسیون

  • استفاده از لوازم اختصاصی برای هر بیمار
  • دقت ونظارت کامل در طی مراحل استریلیزاسیون
  • امکان نظارت و مشاهده کلیه مراحل استریلیزاسیون توسط بیمار
زیر مجموعه ها