زیبایی را در نگاههایمان جاری کنیم و در لبخند هایمان ...

فلورایدتراپی و پیشگیری از پوسیدگی

با توجه به اهمیت پیشگیری از پوسیدگی در

دندانپزشکی

نوین فلوراید تراپی در کودکان با پوسیدگی زیاد در هر سنی توصیه می شود.

روش سیستمیک :
در این روش از فلوراید به صورت خوراکی مانند قرص استفاده می شود که با توجه به میزان فلوراید آب تهران نیاز به این روش در تهران احساس نمی شود.
روش موضعی : این روش در مطبها قابل اجراست و شامل استفاده از ژل، وارنیش می باشد که با توجه به سن کودک و نظر

دندانپزشک

یکی از روشهای فوق اعمال می شود.

زیر مجموعه ها