زیبایی را در نگاههایمان جاری کنیم و در لبخند هایمان ...

فیشور سیلنت

سطوح دندانی دارای شیارهای مستعد بروز پوسیدگی هستند. روند پیشرفت پوسیدگی های شیارها بسیار سریع می باشد. برخی از این شیارها به دلیل شکل آناتومیکی خاص حتی با مسواک زدن مرتب هم قابل تمیز شدن نیستند به همین دلیل تقریباً 3/1 کودکان بین 3-1 سال پوسیدگی های زیاد در

دندان های شیری

دارا هستند.
در نتیجه به دلایل بالا

فیشور سیلنت

در دندان ها توصیه می شود.
فیشور سیلنت به معنای بستن این شیار ها با مواد

دندانپزشکی

به منظور جلوگیری از پوسیدگی است.
البته تشخیص الزام این مورد کاملاً با نظر

دندانپزشک

است.
زیر مجموعه ها