زیبایی را در نگاههایمان جاری کنیم و در لبخند هایمان ...

ترمیم - پر کردن


ترمیم به معنای برداشتن پوسیدگی و جایگزین کردن آن با مواد مخصوص

دندانپزشکی

است.

بسته به میزان تخریب، همکاری بیمار، سن و نظر

دندانپزشک

و والدین میتواند به صورت های زیر باشد:

1-

ترمیم با آمالگام

یا مواد غیر همرنگ
2-

ترمیم با کامپوزیت

یا مواد همرنگ
3-

ترمیم با گلاس آینومر

(نوعی ماده هم رنگ)

در صورت تخریب شدید دندانها از روکش های فلزی پیش ساخته مخصوص اطفال استفاده می شود.

زیر مجموعه ها