زیبایی را در نگاههایمان جاری کنیم و در لبخند هایمان ...

روکش های پیش ساخته مخصوص اطفال S.S.C

هنگامی که تخریب دندان بالاست و سن کودک پایین است، به دلیل اینکه این دندان باید تا چند سال عمل جویدن را برای کودک انجام دهد و از طرفی هم به دلیل تخریب زیاد زیر این فشارهای جویدن دوام نمی آورد، مجبور به روکش کردن

دندان های شیری

هستیم. این روکش ها فلزی و برای دندان های عقب کودک می باشد.
روش گذاردن این روکش ها ساده است و حتی احتیاجی به قالبگیری هم ندارد. این روکش ها تا زمان لق شدن دندان در دهان کودک می ماند و هنگام افتادن

دندان

با دندان از دهان خارج می شود.
زیر مجموعه ها